[1]
Nurinayah, N. 2023. PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 4, 1 (Jun. 2023), 63-78. DOI:https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99.