(1)
Nurinayah, N. PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. tadayun 2023, 4, 63-78.