Nurinayah, N. (2023). PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 63-78. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99