NURINAYAH, N. PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, v. 4, n. 1, p. 63-78, 30 Jun. 2023.