Nurinayah, Nurinayah. 2023. “PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH”. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4 (1), 63-78. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99.