Nurinayah, N. (2023) “PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH”, Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), pp. 63-78. doi: 10.24239/tadayun.v4i1.99.