Nurinayah, N. “PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH”. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, no. 1, June 2023, pp. 63-78, doi:10.24239/tadayun.v4i1.99.